இடுகைகள்

மண்ணுக்குள் உறங்கும் மதுரை

இரை தேடும் காக்கை

பழைய குற்றாலம் அருவி

நாயக்கர் மகாலின் அழகு

அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள்